Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

OMEGA ELEKTRİK PANO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Omega Elektrik Pano San.ve Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak,her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
a. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirket ile iş sözleşmesi kurulması amacıyla yapılan görüşmeler, iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinin devamı ile iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından İş Kanunu’nda öngörülmüş olan zamanaşımı süreleri ile diğer mevzuatta öngörülen süreler boyunca işlenebilecek ve saklanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından Şirkete yapmış olduğunuz iş başvurusunun ve iş sözleşmesinin kurulup kurulmayacağı ile hangi şartlarda iş sözleşmesinin kurulacağının değerlendirilmesi ile iş sözleşmesi ilişkisi içerisinde tarafların edimlerini yerine getirmeleri için uygun zeminin sağlanması, iş ve işçi güvenliğinin sağlanması, ödenmesi gereken vergiler ile diğer ödemelerin yapılabilmesi, işyeri güvenliğinin, çalışma düzeni ve disiplinin sağlanması amacıyla, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve mevzuatta öngörülen diğer sebeplerle işlenecektir.

b. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından Şirkete yapmış olduğunuz iş başvurusunun ve iş sözleşmesinin kurulup kurulmayacağı ile hangi şartlarda iş sözleşmesinin kurulacağının değerlendirilmesi ile iş sözleşmesi ilişkisi içerisinde tarafların edimlerini yerine getirmeleri için uygun zeminin sağlanması, iş ve işçi güvenliğinin sağlanması, ödenmesi gereken vergiler ile diğer ödemelerin yapılabilmesi, işyeri güvenliğinin, çalışma düzeni ve disiplinin sağlanması amacıyla, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla ve mevzuatta öngörülen diğer sebeplerle iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

c. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda iş sözleşmesinin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi ve iş sözleşmesinin kurulması durumunda karşılıklı edimlerin ifa edilebilmesi ve bu kapsamda Şirketin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nda Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirkete iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirkete iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirkete KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Beylikdüzü OSB. Mermerciler Sanayi Sitesi 4. Cadde No:18 Beylikdüzü/İST. adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@omegapano.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.