Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Omega Elektrik Pano A.Ş. ’ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile, noter vasıtasıyla iletilebilecektir.

Diğer yandan aşağıda belirtilen hallerin KVKK kapsamında olmaması sebebiyle bu konulara ilişkin talep yöneltme hakkı doğmayacaktır:

  • a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  • d) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • e) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıdaki durumlarda ise yalnızca oluşan zararın karşılanmasını talep hakkı doğacaktır.

  • a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
  • b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talep Formu

  • c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
  • d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Aşağıda yer verilen tabloda kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi Şirketimize ulaştırabileceğiniz yöntemlere ilişkin yazılı ve elektronik ortam başvuru kanalları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2.fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Beylikdüzü OSB.
Mermerciler Sanayi Sitesi 4. Cadde No:18 Beylikdüzü/İST.
adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@omegapano.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gön. Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru
sahibinin bizzat gelerek kimliğini
tevsik edici belge ile başvurması)

Beylikdüzü OSB. Mermerciler Sanayi Sitesi 4. Cadde No: 18 Beylikdüzü/İST

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Beylikdüzü OSB. Mermerciler Sanayi Sitesi 4. Cadde No: 18 Beylikdüzü/İST

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

İadeli Taahhütlü Posta vasıtasıyla
tebligat

Beylikdüzü OSB. Mermerciler Sanayi Sitesi 4. Cadde No: 18 Beylikdüzü/İST

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Yazılabilir Başvuru Formu 'nu indirmek için tıklayınız.